VAB Boeijen
Wij zijn onafhankelijk en werken met meerdere verzekeraars.

VAB Boeijen dienstenwijzer

versie 01-2016

Inleiding

Wij vinden het belangrijk dat u een goed inzicht heeft in de dienstverlening die wij u bieden. Om u van de gewenste informatie te voorzien, hebben wij deze VAB Boeijen dienstenwijzer opgesteld.

Deze dienstenwijzer richt zich met name op onze advisering met betrekking tot:

  • verzekeringen
  • hypotheken
  • overige financiële diensten

De dienstenwijzer van VAB Boeijenvoldoet aan het bepaalde in de Wet op het financieel toezicht.

U kunt ook onze dienstenwijzer opvragen per mail.  

Wie zijn wij?

VAB Boeijen is opgericht in 1998 en maakt gebruik van eigen adviseurs. VAB Boeijen heeft haar administratie volledig uitbesteed aan Acura waardoor wij meer tijd vrij kunnen maken voor ons advieswerk. Wij bemiddelen en adviseren op het gebied van verzekeringen, hypotheken en overige financiële diensten. VAB Boeijen is aan geen enkele partij financieel gebonden waardoor wij een volledige vrije advies positie hebben. VAB Boeijen kan gebruik maken van vrijwel alle verzekeraars en geldverstrekkers die samenwerken met vrije adviseurs.

Voor het verlenen van financiële diensten als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft) beschikken wij als VAB Boeijen over de vereiste vergunningen. Ons vergunningnummer bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten) is 12018588. VAB Boeijen heeft een vergunning voor de volgende financiële diensten:


- schadeverzekeringen

- inkomensverzekeringen

- levensverzekeringen

- hypothecair krediet

- spaarrekeningen

Onze dienstverlening

Algemeen

Wij kunnen u onder meer adviseren op het gebied van:

·          schade-, levens- en inkomensverzekeringen
U kunt hierbij denken aan autoverzekeringen, brandverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, ziektekostenverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, reisverzekeringen, pensioenen, lijfrente, koopsompolissen. Maar ook verzuimverzekeringen en WIA gerelateerde oplossingen.

·          hypotheken
Samen met u zorgen zij ervoor dat de financiering voor de aankoop, bouw of verbouwing van uw woning goed aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financiële mogelijkheden. Indien nodig wordt uw geldlening gecombineerd met een voor u geschikte verzekering.

·          overige financiële diensten
U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan sparen 


Voor de uitvoering van onze dienstverlening beschikken wij over uw gegevens. In navolging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) kunt u erop vertrouwen dat wij hier zorgvuldig mee omgaan.

Bedenktijd

Indien u uw aanvraag en/of het sluiten van uw schadeverzekering heeft gedaan via telefonische verkoop of via internet, dan is er een bedenktijd van toepassing. Ofwel, na de ontvangst van de polis heeft u nog het recht om de verzekering ongedaan te maken. De wettelijke bedenktijd die u krijgt is maximaal 14 dagen en gaat in op het moment dat u de polis ontvangt. Deze regeling geldt niet voor verzekeringen met een contracttermijn korter dan één jaar, of voor verzekeringen waarbij uitdrukkelijk met u is overeengekomen dat deze volledig zijn uitgevoerd voordat de bedenktijd is afgelopen. Indien u van dit ‘bedenkrecht’ gebruik maakt, wordt er vanuit gegaan dat de verzekering nooit heeft bestaan. Indien uw aanvraag en/of het sluiten van de verzekering betrekking heeft op een levensverzekering bedraagt de bedenktijd 30 dagen na ontvangst van de polis.

Voor de volledigheid: verzekeringsovereenkomsten die afhankelijk zijn van de ontwikkelingen op de financiële markten en/of overeenkomsten waarbij hypothecaire zekerheid wordt verleend, komen nooit in aanmerking voor deze regeling. Wenst u gebruik te maken van het recht om uw verzekering ongedaan te laten maken? Dan kunt u alle verzekeringsbescheiden terugsturen naar ons kantoor.

Let op: indien u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht, heeft VAB Boeijen reeds kosten moeten maken om de verzekering te sluiten en de polis op te maken. Om die reden kunnen wij van u een vergoeding vragen van € 15,- plus de op het polisblad vermelde poliskosten. Dit bedrag geldt niet bij eventuele verkoop op afstand.

Onze relatie met verzekeraars

Wij kunnen in onze advisering de producten van meerdere verzekeraars en geldverstrekkers betrekken. VAB Boeijen heeft geen contractuele verplichtingen om uitsluitend voor bepaalde verzekeraars of geldverstrekkers te bemiddelen. Vanwege onze omvang hebben wij speciale afspraken met een aantal verzekeraars en
geldverstrekkers kunnen maken. Door deze afspraken zijn wij in staat u, zowel inhoudelijk als qua tarifering, goede en aantrekkelijke aanbiedingen te doen.

Wat verwachten wij van u?

Het is terecht dat u hoge eisen stelt aan onze dienstverlening. Maar om u goed van dienst te kunnen zijn, verwachten wij ook een aantal zaken van u:

·          Het is belangrijk dat u de juiste en volledige gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.

·          Heeft u ergens anders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder of juist oververzekering.

·          Bij bepaalde producten (zogenaamde impactvolle of risicovolle producten) zullen wij uw situatie schriftelijk vastleggen en een zogenaamd Klantprofiel opstellen. Nadat wij dit met u hebben ingevuld, zal zowel onze adviseur als u dit formulier ondertekenen. Voor zakelijke relaties hebben wij een Checklist Verzekeringen voor bedrijven ontwikkeld, dat wij samen met u zullen doorlopen en invullen.

·          Bij bepaalde diensten zijn wij wettelijk verplicht uw identiteit aan de hand van een origineel identiteitsbewijs vast te stellen. U mag dus verwachten dat uw adviseur hiernaar vraagt.

·          Om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven, verwachten wij van u dat wijzigingen in de persoonlijke situatie of aanpassingen met betrekking tot verzekerde zaken, zo spoedig mogelijk aan ons doorgegeven worden. Onder wijziging van
een persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aanschaf van kostbare zaken, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen. Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar, tenzij het anders is geregeld zoals bij ziektekostenverzekeringen. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Wij worden dan graag door u op de hoogte gehouden van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar, zodat wij u adequaat kunnen begeleiden. De eventuele schade bij ziektekostenverzekeringen wordt meestal direct afgehandeld. De polis wordt rechtstreeks aan u verzonden. Wij ontvangen achteraf alleen een kopie van de polis.

De premie

Premiebetalingen kunnen op verschillende manieren plaatsvinden. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode gevolgd zal worden.


Algemene afspraken rondom premiebetaling

·          Premiebetaling dan wel premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt;

·          Premies worden in principe per jaar betaald. In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of maandelijks te betalen. Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover vooraf ingelicht;

·          Als uw premie belegd wordt in aandelen, ontvangt u jaarlijks van de verzekeringsmaatschappij of van ons een overzicht van de opgebouwde waarde van de polis.

Incasso door ons

·          Indien wij u laten weten dat de door u verschuldigde premie door ons -namens de verzekeringsmaatschappij- bij u wordt geïncasseerd, kunt u kiezen voor een aantal wijzen van betaling:
a) zenden van een nota of acceptgiro met betaling door u per bank of giro;
b) automatische afschrijving van bank of giro doordat u ons heeft gemachtigd de
premie af te laten schrijven.

·          Als u uw premie aan ons heeft betaald, dan bent u bevrijd van betaling aan de
verzekeraar. Dit betekent dat u nooit tweemaal behoeft te betalen.

Incasso door de verzekeraar

·          U kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening af te laten schrijven. Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt;

·          Als u vragen heeft over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan.

Problemen met premiebetaling

·          Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premie niet op tijd betaalt, kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht;

·          Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken;

·          Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht heeft op gehele of gedeeltelijke premie restitutie zullen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij verzorgen. 

Hoe worden wij beloond?

Beloning op basis van provisie

Na de door ons verstrekte dienstverlening ontvangen wij van (de) verzekeringsmaatschappij  (en) waar uw verzekering is een vergoeding die onderdeel vormt van de premie. Wij informeren u vooraf als er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening krijgt gebracht. Bij een aantal financiële producten is er sprake van een provisieverbod. Wij informeren u vooraf over de hoogte van de beloning die hier van toepassing is.

Beloning op basis van declaratie

Sommige van onze diensten berekenen wij u op basis van uurtarieven die wij vooraf met u overleggen. Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken we (als u dit wenst) een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening als de kosten die hiermee
gemoeid zijn. Op het moment dat meerwerk ontstaat, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties en vragen wij uw toestemming alvorens het meerwerk wordt uitgevoerd. Bij sommige opdrachten vragen wij een voorschot op de nog te maken kosten. Wij specificeren onze nota’s naar opdracht en het aantal uren dat daarmee gemoeid is. We werken tevens met van tevoren overeengekomen vaste prijzen.

Onze kwaliteit

Wij voldoen aan de eisen die de Wet op het financieel toezicht stelt. Wij beschikken ook over de benodigde vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten. Deze vergunningen zijn wettelijk verplicht om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken,beleggingsproducten en het verlenen van overige financiële diensten. 

Om up-to-date te blijven, volgen onze assurantieadviseurs permanent educatie. Bovendien zijn wij in het bezit van een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Beëindiging relatie

U heeft het recht om op elk moment de relatie met ons te beëindigen. U kunt uw verzekerings-maatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen aan de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit neemt niet weg dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht met betrekking tot uw verzekering ligt bij ons als intermediair totdat een andere intermediair deze zorgplicht overneemt.

Klachten?

Wanneer u een klacht heeft met betrekking tot onze dienstverlening, horen wij dat graag zo spoedig mogelijk schriftelijk van u. Voor klachten kunt u zich richten tot de directie. De directie  behandelt uw klacht zorgvuldig volgens onze klachtenprocedure. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u zich wenden tot de burgerlijke rechter of uw klacht voorleggen bij één van de onderstaande onafhankelijke instanties.

Bij klachten over onze werkzaamheden met betrekking tot verzekeringen:

Klachten Instituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel.: 0900-3552248
E-mail: consumenten@kifid.nl
Website: www.kifid.nl

Onze werkzaamheden met betrekking tot schadeverzekeringen, levensverzekeringen en financiële diensten worden hierna nader gespecificeerd, zodat u een indruk krijgt van onze dienstverlening.

Schade- en inkomensverzekeringen

Indien u ons inschakelt en als het relevant en wenselijk is, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten:

·          Een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risico’s u zou moeten verzekeren en welke risico’s u wellicht voor eigen rekening kunt nemen.

·          Het helpen met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen.

·          Tips en adviezen zodat u de kans op schade door bijvoorbeeld brand of diefstal kunt verminderen en daarmee onnodige premielasten kunt voorkomen.

·          Samen met u letten wij erop dat u zich niet te veel, maar ook niet te weinig verzekert.

·          Wanneer u dat op prijs stelt, lopen we de verschillen in voorwaarden door tussen gelijksoortige concurrerende verzekeringsproducten. Wij adviseren u bij de keuze van voorwaarden zodat deze het beste aansluiten bij uw specifieke wensen en omstandigheden.

·          Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.

·          Controle of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is ingevuld.

·          In een later stadium controleren wij ook of de polis die u van de verzekeraar ontvangt correct is.

·          Wanneer noodzakelijk en gewenst, besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid een voorlopige dekking te verlenen.

·          In een aantal gevallen bespreken wij bij het einde van de verzekeringsperiode met u wat voor u de meest wenselijke keuze is: de verzekering voortzetten, aanpassen of bij een andere verzekeraar onderbrengen.

·          Wij controleren de premies die verzekeraars bij u in rekening brengen.

·          Mocht u schade ondervinden, dan behartigen wij uw belangen. Bijvoorbeeld in het contact met de verzekeringsmaatschappij.

·          Als er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit, zullen wij begeleiding bieden bij het treffen van maatregelen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij instaat te stellen de uitkering te verrichten waarop u of uw erfgenamen recht hebben op grond van de afgesloten verzekering.

Levensverzekeringen en overige financiële diensten

Mocht u ons op het gebied van levensverzekeringen en pensioenen inschakelen dan kunt u van ons (wanneer u dat wenst en voor zover dat relevant voor u is) de volgende dienstverlening verwachten:

·          Inventarisatie van uw gezinssamenstelling waarbij wij onderzoeken welke voorzieningen u al heeft.

·          Onderzoek van welke risico’s u kunt verzekeren en welke risico’s u zelf kunt ofwilt dragen.

·          In onze adviezen houden wij rekening met de fiscale mogelijkheden zoals die voor uw situatie gelden.

·          Wij geven u informatie over de verschillen in producten en voorwaarden. Hierbij geven wij u ook informatie over de kosten en historische rendementen. Middels voorbeeld rendementen informeren wij u over het risico dat u mogelijk loopt.

·          Het terzijde staan bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.

·          Controle of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is ingevuld.

·          In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt correct is.

·          Indien noodzakelijk, bieden wij begeleiding bij het verzorgen van de medische keuring.

·          Net als bij schadeverzekeringen besteden wij voor zover noodzakelijk en gewenst aandacht aan een voorlopige dekking. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid een voorlopige dekking te verlenen.

·          Wanneer zich in de sociale of fiscale wetgeving relevante veranderingen voordoen, informeren wij u (voor zover praktisch haalbaar) over deze wijzigingen. Indien u daar prijs op stelt gaan wij na in welke mate deze wijzigingen specifiek van belang zijn voor uw individuele situatie.

·          Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de wijze waarop beleggingspremies worden belegd, begeleiden wij de communicatie hierover met de betreffende financiële instelling.

·          Een levensverzekering sluit u voor een langere periode. Door verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan gepland de verzekering wilt beëindigen. In zo’n situatie geven wij u (indien gewenst) inzicht in de fiscale en financiële consequenties van deze voortijdige beëindiging. Samen met u bespreken wij de verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld afkoop of het premievrij maken van de levensverzekering.

·          Wanneer de datum bekend is waarop de levensverzekering tot uitkering komt, bespreken wij met u op welke wijze de uitkering het best kan geschieden. Wanneer u dit wenst, bekijken we samen de mogelijkheden van herbelegging.

·          Wij controleren of de hoogte van de uitkering correct is, gelet op de polisvoorwaarden zoals die voor u gelden.

·          Als er, door overlijden van de verzekerde, recht ontstaat op een uitkering zullen wij namens u maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen die uitkering aan u of uw erfgenamen te verrichten.


Onze bereikbaarheid

Wij vinden het belangrijk om goed bereikbaar te zijn voor onze relaties. Daarom maken wij in al onze correspondentie op een heldere manier bekend waar en hoe wij bereikbaar zijn.

U kunt ons kantoor op diverse manieren bereiken:

·          Per telefoon        : 0497-530480

·          Per fax                 : 088-7654099

·          Per e- mail          : info@vabboeijen.nl

·          Internet               : www.vabboeijen. nl

Ons kantoor is gevestigd te Sint Oedenrode aan de Kortestraat 3a.

(laatst aangepast op 31-01-2016)

© 2016 VABboeijen - Volg ons op :    

Top