VAB Boeijen
Wij zijn onafhankelijk en werken met meerdere verzekeraars.

Werkgeversaansprakelijkheid

01-03-2016

Een hand in de freesmachine, een val van dak of trap, een ongeluk tijdens een ritje naar een bouwplaats. Het komt helaas veel te vaak voor. Bijna altijd is de werkgever hiervoor aansprakelijk. En dat gebeurt ook in situaties dat het niet verwacht wordt. Bijvoorbeeld bij personeelsuitjes waar personeelsleden elkaar onderling iets (per ongeluk) aan doen. De werkgever is de klos.

Vaak wordt gedacht dat er buiten werktijd geen aansprakelijkheid is voor de werkgever. Dat is een enorme misvatting. Want gaat het om een door een werkgever georganiseerd en betaald bedrijfsuitje. Dan is er volgens de wet sprake van ‘een morele verplichting voor de medewerker om mee te gaan’. Dit ongeluk was daarmee ‘werkgerelateerd’ en dat maakt de werkgever volledig aansprakelijk. Het belang van een goede aansprakelijkheidsverzekering is direct weer duidelijk.

Ruime zorgplicht voor werkgever

Wanneer bent u als werkgever aansprakelijk voor de geleden schade? Zodra een werknemer kan bewijzen dat hij schade heeft geleden die samenhangt met uitoefening van zijn werk. Tenzij u als werkgever kan aantonen dat er aan de zorgplicht is voldaan. Deze zorgplicht gaat heel ver en veel verder dan de werkplek van de werknemer. De werkgever is verplicht om de ruimtes en gereedschappen waarin of waarmee men werkt zo in te richten en te onderhouden dat werknemers geen schade lijden tijdens het werk. Bovendien leven we ook nog eens in een tijd waar de claimbewustheid bij iedereen erg groot is. Als werkgever moet u dus blijven opletten!

Geef veiligheidsinstructies

Een bedrijfsongeval kan worden veroorzaakt omdat de werkgever onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om werknemers tegen gevaar op het werk te beschermen. Of er onvoldoende op heeft toegezien dat de werknemers de veiligheidsvoorschriften ook daadwerkelijk hebben nageleefd. Als werkgever bent u niet aansprakelijk als u voldoende zorg hebt besteed aan de veiligheid van uw werknemers. Het bewijs hiervoor ligt bij de werkgever en dat is niet altijd even eenvoudig. Het helpt u als werkgever door zaken zoals studiebijeenkomsten, veiligheidsinstructies en waarschuwingen goed schriftelijk vast te leggen.

Werknemers met ervaring minder alert

Een werkgever is niet aansprakelijk als vaststaat dat letselschade het resultaat is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Komt een geschil voor de rechter, dan weegt die altijd mee dat een werknemer op basis van zijn ervaring ook zelf risico’s moet inschatten en de nodige maatregelen moet nemen.

Melden bij Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Als een werknemer blijvend letsel oploopt bij of door het werk (of er sprake is van ziekenhuisopname), dan moet de werkgever dit bedrijfsongeval direct melden bij de Inspectie SZW. Doe je dat niet, dan riskeer je een boete van maximaal 4.500 euro. De Inspectie SZW kan besluiten om een onderzoek in te stellen.

Letselschade kan aanzienlijk zijn

Werkgevers zijn al ruim twintig jaar vanuit de Arbowet verplicht om een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) op te stellen. Die moet bijdragen aan een beter risicobewustzijn en concreet aan onder meer goede, veilige werkplekken. In de praktijk leeft deze RI&E niet echt. Veel bedrijven hebben deze nooit laten opstellen.

© 2016 VABboeijen - Volg ons op :    

Top