VAB Boeijen
Wij zijn onafhankelijk en werken met meerdere verzekeraars.

Wat zegt de wet?

01-05-2016

In de wet is duidelijk geregeld wat de verplichtingen zijn van de werknemer en de werkgever bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Er wordt door beide partijen veel gemopperd over de regelgeving maar weten we eigenlijk wel goed wat er in de wet staat? In dit artikel nemen wij u mee in deze wetteksten die omschreven staan in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.  

Samenvatting art. 627
Geen loon is verschuldigd voor de tijd gedurende welke de werknemer de bedongen arbeid niet heeft verricht.

Samenvatting art. 628
De werknemer behoudt het recht op het vastgestelde loon indien hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht door een oorzaak die voor rekening van de werkgever behoort te komen.

Indien er sprake is van een verzekering wordt het loon verminderd met deze uitkering. Het loon wordt verminderd met de onkosten die de werknemer heeft bespaard door het niet verrichten van het werk. In de eerste zes maanden kan de werkgever afwijken van dit artikel ten nadele van de werknemer. Na deze periode kan van dit artikel slechts bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan worden afgeweken ten nadele van de werknemer.

Samenvatting art. 658a
De werkgever bevordert voor de werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf. Dus de werkgever zorgt voor passend werk binnen het bedrijf. Hij neemt daar de maatregelen voor die noodzakelijk zijn. Als dat niet lukt, gaat de werkgever bij een ander bedrijf kijken voor passend werk.

De werkgever en de werknemer zorgen samen voor een plan van aanpak. Dit maakt waarschijnlijk onderdeel uit van het contract dat u heeft afgesloten met uw arbodienst. Passende arbeid is alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend. Tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd.

In de praktijk
De praktijk leert ons dat zowel de werkgevers als de werknemers te weinig kennis hebben van deze wetteksten. Al vanaf de eerste verzuimdag kan de de werkgever het gesprek met de werknemer aangaan en sturen op activering.

Het is de werkgever toegestaan om een Verkorte Functionele Mogelijkheden Lijst door de werknemer te laten invullen.

De werkgever betaalt het loon en mag daar arbeid voor terugvragen.

Het bovenstaande is een eigen interpretatie waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Voor de volledigheid verwijzen wij u naar het Burgerlijk Wetboek.  

© 2016 VABboeijen - Volg ons op :    

Top