VAB Boeijen
Wij zijn onafhankelijk en werken met meerdere verzekeraars.

BHV-er verplicht?

01-09-2017

Volgens de Arbowet bent u verplicht dagelijks tenminste één bedrijfshulpverlener (BHV’er) binnen uw bedrijf aanwezig te hebben. Deze is verantwoordelijk voor het bestrijden van een beginnende brand, het verlenen van eerste hulp en het begeleiden van een ontruiming. Deze verplichting geldt niet indien er sprake is van een eenmanszaak en er geen andere mensen in het bedrijf aanwezig zijn zoals klanten of schoonmakers.

Een BHV-er opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV-er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV-er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

Aantal BHV-ers

Het aantal BHV'ers wordt bepaald aan de hand van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) die u wettelijk verplicht dient op te stellen voor uw bedrijf.

De directeur/eigenaar van een bedrijf mag zelf ook als bhv’er optreden. Wel is het van belang dat iemand anders de taken over kan nemen als de directeur afwezig is.

Opleiding en uitrusting

Als het bedrijf bhv’ers aanstelt, moet ervoor gezorgd worden dat zij beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren. Bedrijven moeten naast het nemen van maatregelen ook contacten onderhouden met de betrokken externe hulpverleningsorganisaties wanneer er zich een ongeval voordoet.

Aandachtspunten voor goede bedrijfshulpverlening

  • Laat BHV-ers ongeveer één keer per jaar een herhalingscursus volgen.
  • Spreid BHV-ers zo veel mogelijk over de verschillende locaties/afdelingen in het bedrijf, in geval van nood is snel kunnen handelen (ter plaatse zijn) heel belangrijk.
  • Het is verstandig om medewerkers met een interne functie (binnendienst) aan te stellen als BHV-er.
  • Verplicht werknemers niet om BHV-er te worden, vrijwillige betrokkenheid van de werknemer is doorgaans het beste.
  • Om het werk te stimuleren kan het bedrijf een BHV-er een jaarlijkse vergoeding geven voor zijn extra taken.

© 2016 VABboeijen - Volg ons op :    

Top