VAB Boeijen
Wij zijn onafhankelijk en werken met meerdere verzekeraars.

Inkomensverzekeringen

De Nederlandse overheid werkt de laatste jaren hard aan het terugdringen van het ziekteverzuim. Ook met een verzuimverzekering of een ziekengeldverzekering is het belangrijk het ziekteverzuim terug te dringen. Een belangrijk instrument hierbij is het leggen van een grotere verantwoordelijkheid bij de werkgever. Per 1 maart 1996 is daarom de Wet Uitbreiding Loondoorbetaling verplichting Bij Ziekte (WULBZ) ingegaan en per 1 januari 2004 de Wet verlenging doorbetalingsverplichting. U bent wettelijk verplicht om 70 procent van het salaris van een zieke werknemer 104 weken door te betalen. In veel (collectieve) arbeidsovereenkomsten is 100 procent doorbetaling afgesproken (eerste 52 weken). Een verzuimverzekering kan daarom van essentieel belang zijn voor de continuïteit van uw bedrijf. Voor de werknemer is het van belang te weten wat hij bij eventuele ziekte betaald krijgt. Indien het inkomen met 30% daalt kan dat voor veel huishoudens een probleem opleveren. Het is daarom van belang dat u uw werknemer hiervan op de hoogte brengt. U bent niet verplicht om een verzuimverzekering af te sluiten. Dit is sterk afhankelijk van de financiële draagkracht van uw bedrijf. Indien u er voor kiest om het verzuim van uw personeel te verzekeren, heeft u de keuze uit twee verzekeringsvormen: de conventionele verzuimverzekering en de stop-loss verzuimverzekering.

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

Ruim zestig procent van de mensen die een uitkering uit de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) ontvangen, is 45 jaar of ouder. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De helft van alle volledig en duurzaam arbeidsongeschikten is zelfs 55 jaar of ouder.  Bij gedeeltelijk of niet-duurzaam arbeidsgeschikten vormen 45-54-jarigen de grootste groep. De verdeling man-vrouw is nagenoeg gelijk.  Uit CBS-cijfers blijkt verder dat het aantal nieuwe WIA-uitkeringen licht is gestegen. In de eerste helft van 2008 werden 12.000 nieuwe WIA-uitkeringen verstrekt, duizend meer dan het jaar ervoor. In totaal werden vorig jaar (inclusief de al bestaande uitkeringen) 49.000 uitkeringen verstrekt, waarvan 11.000 aan volledig arbeidsongeschikten en bijna 38.000 aan gedeeltelijk arbeidsgeschikten.

De WIA kent drie soorten arbeids(on)geschiktheid:

  • Minder dan 35% arbeidsongeschikt
  • Minstens 35% maar minder dan 80% arbeidsongeschikt, òf minstens 80% maar niet duurzaam arbeidsongeschikt (WGA, hieronder)
  • Minstens 80% èn duurzaam arbeidsongeschikt (IVA, hieronder)

Iemand die meer dan 65% arbeidsgeschikt (ofwel minder dan 35% arbeidsongeschikt) is, krijgt geen WIA-uitkering. Hij blijft in principe in dienst van de werkgever. Wel wordt hij aangemerkt als arbeidsgehandicapte, wat wil zeggen dat hij recht heeft op subsidies en andere ondersteuning om te kunnen blijven (of gaan) werken.

Daar waar enige jaren geleden nog een schale verzekeringsoplossing was in de vorm van een WGA-gat verzekering, zijn de huidige oplossingen veel beter. Naast het inkomensverlies waarmee de werknemer wordt geconfronteerd door zijn arbeidsongeschiktheid, kan er ook sprake zijn van werkloosheid. Dit is het geval als een werknemer zijn restverdiencapaciteit niet volledig benut, omdat hij geen passend werk kan vinden. Met de WGA-Gat verzekering Uitgebreid wordt zowel de arbeidsongeschiktheids als de werkloosheidscomponent verzekerd. De verzekering vult aan tot 70% van het verschil tussen het oude (gemaximeerde) en nieuwe loon.

PDC Advies

VAB Boeijen heeft een intensieve samenwerking met PDC . PDC geeft u het antwoord op al uw personeelszaken. Vanuit onze dienstverlening hechten wij veel waarde aan een professionele partner die u bijstaat met personele vraagstukken op gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid. PDC gaat verder dan een reguliere arbodienst en dat maakt de samenwerking met PDC uniek. Zij hebben een dienstenconcept ontwikkeld waarmee vanuit lokale of regionale units HR en Verzuim ondersteuning geboden wordt aan MKB bedrijven. Ontzorgen, risico- en kostenreductie zijn daarbij kernbegrippen.

PDC heeft een eigen WGA service center voor de werkgever. Om te voorkomen dat u na 10 jaar met een sanctie wordt geconfronteerd, is het daarom van groot belang uw (ex) medewerkers met een WIA/WGA uitkering  te blijven monitoren en afspraken te maken betreffende re-integratiemogelijkheden.

© 2016 VABboeijen - Volg ons op :    

Top